danisssss

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Çevre Denetimi Yönetmeliği”, "Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" ve “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında firmamız Bakanlık’tan “Çevre Danışmanlığı Yeterlilik Belgesi” alarak işletmelerin Çevre Mevzuatı kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili kılınmıştır.

 

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu’na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde tanımlanmıştır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin; EK-1 listelerinde yer alan işletmeler çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır. EK-2 listelerinde yer alan işletmeleri ise bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

 

Bu bilgiler ışığında firmamız müşterilerimize aşağıda yer alan çalışmaları özverili ve bir şekilde sunmaktadır;

 

-           Tesis veya faaliyetinizi Çevre Bakanlığı ve Çevre İl Müdürlüğü bünyesinde temsil edecek 1(bir) Çevre Mühendisi (Çevre Görevlisi)  yetkilendirmek,

-           Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve çevre danışmanlık hizmetlerini sistematik bir şekilde koordine etmek,

-           İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek,

-           Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,

-           İşletmelerin özgün durumlarının göz önüne alınarak mevzuatta belirtilmiş ise sahanın sağlaması gereken fiziki koşulları kontrol etmek,

-           Yılda bir defadan az olmamak üzere çevre danışmanlık hizmeti verilen tesisle ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamak,

-           Çevre Danışmanlık Hizmeti verilen tesiste uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak,

-           Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemek

-           Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarının e-çevre izni kapsamında çalışmalarını yürütmek

-           Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarının elektronik ortamda gerçekleştirmek,

-           Bakanlık veya il çevre ve şehircilik müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

  • Tesis veya faaliyette hazır bulunmak,
  • İstenen bilgi ve belgeleri sağlamak,

-           Çevre izni ve çevre beyanları kapsamında ihtiyaç duyulacak belgeleri kuruma bildirmek ve alınmasının takibini yapmak,

-           İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek,

-           Tesisin çevresel işleri ile görevlendirilen çevre görevlisinin ilgili yönetmelik gereği ayda en az  1 veya 2 gün tesiste çalışmasını sağlamak,

-           Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak,