sdfewr3er

2871 sayılı Çevre Kanunu Ve Çevre Mevzuatında Bulunan Yönetmelikler kapsamında atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır. Dolayısıyla işletmelerin veya tesislerinin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, evsel nitelikli atıkların, tehlikeli atıkların, ömrünü tamamlamış lastiklerin, bitkisel atık yağların, kullanılmayan elektrikli ve elektronik eşyaların, atık hurda ve metallerin, ambalaj, pil ve akümülatör gibi ürünlerin oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması gerekmektedir.

 

Atık Yönetimi; Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

 

İşletmelerde çıkan atıkları Atık Yönetim Piramidi’nin en üst sıralarından başlayarak alt basamaklara doğru mevzuata uygun bir şekilde yönetiyoruz. İşletmelerin faaliyetlerinden ötürü oluşturduğu atığın, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması veya oluşumunun önlenmesi için gerekli tüm çalışmaları yaparak doğamızı koruyor, çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakıyoruz.

 

Kabaçam Çevre Danışmanlık olarak;

-           Tesiste ortaya çıkan tüm atıkları tanımlama ve kaynaklarınının belirlenmesi,

-           Tesiste çıkan atıkların envanterinin çıkarılması, (Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre Atık Kodlarının Belirlenmesi),

-           Atıkların oluşum sıklığının ve miktarlarının tespit edilmesi,

-           Çıkan atıkların kaynağında azaltılması,

-           Bu atıkların hangi mevzuata tabi olduğu, nasıl toplanması, taşınması, geçici depolanması gerektiği, maksimum depolama süresi gibi hususların belirlenmesi,

-           Tüm atıkların kaynağında ayrı toplanması için bu atıkların oluştuğu yerlere yeterli büyüklükte ve sayıda atığın türüne ve niteliğine uygun konteynerların konulması,

-           Kaynağında farklı konteynerlarla ayrı olarak toplanan atıkların tesis içerisinde güvenli ve mevzuata uygun şekilde geçici depolanması/etiketleme çalışmalarının yapılması,

-           Tesiste atık sorumlusunun belirlenmesi,

-           Başta atık sorumlusu olmak üzere tüm personele atık yönetimi konusunda eğitim/bilgi verilmesi çalışmaları

-           Yapılan tüm işlemlere ait kayıtların düzenli olarak tutulması,

-           Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Bakanlığa Onaylattırılması

-           Geri kazanımı/geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması

-           Geri kazanımı/geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların nihai bertarafının sağlanması

-           Çevre Takviminde belirtilen zaman dilimlerinde ilgili atıklarla ilgili beyanların ve bildirimlerin yapılması,

 

İş ve işlemlerinin özverili bir şekilde yerine getirmekteyiz.