Tesise gelecek suyun niteliğine göre evsel ve endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri’nin kurulum aşamalarında uygun proses dizaynını tecrübeli kadromuzla tasarlayarak tesisin en ekonomik şekilde olması gereken verimde çalışmasını sağlıyoruz.

Atıksu arıtma tesisinin tasarımındaatıksu debisinin ve kirlilik yükünün belirlenmesi önemli bir adımdır. Seçilecek debi, arıtma tesisinin boyutunu, hidrolik özelliklerini ve işletimini önemli derecede etkilemektedir.

Atıksu debisi ve yüklerin analiz ve belirlenmesinde önemli faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 

 • Atıksu bileşenleri
 • Atıksu kaynakları ve debileri
 • Debi verisinin analizi
 • Atık yüklerine ait verilerin analizi
 • Debi, konsantrasyon ve yüklerin istatistiksel analizi
 • Tarım debi ve atık yüklerinin seçimi

Bu faktörler göz önüne alınarak mühendislik hesaplamaları yapılır;

 

Proses Hesapları

Proses hesapları, atıksu arıtma tesisinin farklı birimleri için yapılmalıdır:

 

 • Varsa karıştırma ve dengeleme tankları
 • İlk arıtma birimleri (ızgara, pompa istasyonları ve kum tutucular)
 • Birinci kademe arıtma yapıları (ilk arıtma + ön çökeltim havuzları, çamuryoğunlaştırma, stabilizasyon ve susuzlaştırma üniteleri)
 • İkinci kademe arıtma yapıları (birinci kademe arıtma + biyolojikarıtma+dezenfeksiyon)
 • İleri biyolojik atıksu arıtma birimleri (biyolojik N, P giderimli ikinci kademearıtma)
 • Üçüncü kademe arıtma (ileri biyolojik arıtma + hızlı filtrasyon, membranproseslerle geri kazanım amaçlı arıtma)

sistemine ait ünitelerin tasarımında esas alınan yaklaşımlar, tasarım parametreleri, kabuller ve kullanılan formüller ve hesaplamalar tarafımızca açıkça belirtilir. Her bir ünite için bulunan boyutlar bir tablo halinde verilir.

Hidrolik Hesaplar

Hidrolik hesaplar, kavramsal tasarım teknik raporunda detaylı bir şekilde yer alır. Hidrolik profilde, bütün havuzlardaki (planlama dönemleri için kurak ve yağışlı hava debileri dikkate alınarak) maksimum ve minimum su kotları, havuz taban kotları, savak kotları verilir. Bazı durumlarda havuzlardan bir kısmının devre dışı kalması gibi durumlar için ilave hesaplamalar da yapılır.

İlk Yatırım ve İşletme Maliyeti

İlk yatırım maliyetinde, inşaat ve mekanik ekipman maliyetlerine ilaveten, tasarım dönemi etüt ve mühendislik hizmetleri bedelleri ile yapım dönemi mühendislik ve müşavirlik masrafları, peyzaj, personel maaşları, zemin araştırması ve diğer (yapı izni gibi) maliyetler, kapsama dahil edilir. Toplam sistem maliyeti, kişi başına ve birim arıtılmış atıksu başına düşen maliyet olarak ayrı ayrı verilir. İşletme maliyetine dahil bileşenler, işletme ve bakım (her durumda personel ve malzeme maliyetleri ayrı olacak şekilde) maliyetleridir. Toplam yıllık maliyet, kişi başına ve arıtılan birim atıksu miktarı hesaplanmalı, yıllık enerji tüketimi değerleri, kWh/kg BOİ5, kWh/N ve kWh/m3 atıksu olarak verilmelidir.

Atıksu Arıtma Tesisi Skada ve Otomasyon Bilgileri

Tesisin kontrol edilmesinde kullanılacak Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA) ve otomasyon konusunda ayrıntılı bilgi verilir.

Kullanılacak Mekanik Ekipman Bilgileri

Kullanılacak mekanik ekipman listesi, özellikleri ve seçilme nedenleri konusunda detaylı bilgi verilir.

İşletme ve Bakım Talimatları

Tesis birimlerine ait işletme ve bakım talimatları ile acil durum talimatları hazırlanır.